09127906020

جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی

جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی

وقتی مشکل برجستگی گوش در دوره نوزادی مشاهده شود ، وضعیتی است که با استفاده از باند و بدون نیاز به جراحی به راحتی قابل حل است. با این حال ، هنگامی که در این دوره ها مورد توجه و درمان قرار نگیرد ، جراحی برجستگی گوش در افراد از هر گروه سنی ، از کودکان 5 ساله با ساختار...